Monumentenzorg: Een Teulings stam schaart rond de Lieve Vrouwe, 160 Mariakindjes, 1318 – 1558

ℜℜℜℜℜ

Het is mijn hoogste tijd. Monumentenzorg. Werk aan de winkel. Mijn Monumentenzorg heeft zich vele jaren beperkt tot instellingen als de Rembrandt Vereniging, of dichter bij huis, de welwillende inschrijving bij Stichtingen die actief zijn op het terrein van mijn oude Alma Mater, de Universiteit van Utrecht, van Leiden en van Amsterdam.

ℜℜℜℜℜ

Nooit beseft dat er nog die zorgzame moeder is geweest onder wiens mantel zoveel van mijn voorouders bescherming hebben gezocht. Want dat moge blijken. Daar is nu de ledenlijst van de Lieve Vrouwe Broederschap, of beter, het uitreksel uit het Rekenboek sinds kort te raadplegen bij het BHIC op Internet – voor mij op nog haalbare loopafstand – via mijn traplift.

ℜℜℜℜℜ

Het blijkt mij een enorme klus om al die Teulings (Tolinc, Toelinck) fiches te selecteren, over te brengen naar een werkdocument, te herordenen zo dat het redelijk beschaafd empirisch onderzoek mogelijk waar ik behoefte aan heb.

ℜℜℜℜℜ

Al doende gaat mijn toenemende verwondering over in grote verbazing. Voor de periode van 1318 tot 1358 beschik ik over een in de loop der jaren vergaarde verzameling van vele duizenden ‘leden’ van de Teulings Clan.  Een werkzaamheid die ik waarschijnlijk treffender als mijn obsessie kan benoemen. Een verzameling die nog vele losse fragmenten telt. Die staat nu op meerdere plaatsen op Internet. Ik laat het graag aan de liefhebbers over om daar nog eens wat meer samenhang in tot stand te brengen.

ℜℜℜℜℜ

Maar mijn verwondering is, in het besef van die vele Clan-leden, dat en maar éen Stam, of zoals dat heet ‘staak’ bestaat, waaruit alle 160 Teulingsen, vh Tolinc en Toelinck die op deze ledenlijst te vinden zijn, allen, zonder uitzondering zich tot deze Broederschap hebben gewend. Andere staken, die er wel zijn, blijven buiten schot.

ℜℜℜℜℜ

En natuurlijk heeft zo’n bijzonder uitkomst voor mij belangrijke theoretische consequenties. De Teulings stam is in ‘s-Hertogenbosch, lid van het lokale patriciaat is helemaal niet zo’n uitzonderlijke familie. Een er zijn meer families met een over langere tijd te volgen lidmaatschap van de Lieve Vrouwen Broeders. Zou er, zoals bij de het lakengilde, een reeks van Bossche families in beeld gebracht kunnen worden, die van generatie op generatie de Mariabelijdenis doorgaf? Met de ledenlijst bij de hand moet het mogelijk zijn daarop zicht te krijgen.

ℜℜℜℜℜ

Zijn er binnen de Broederschap soortgelijke dominante families, niet een paar eerzame, eenzame leden, maar een stevige stam, een collectief. En welke families zijn dit dan. Oogluikend heb ik er al enkele in het vizier.

ℜℜℜℜℜ

We hoeven dan de vreemde vraag die op dit ogenblik in de vakliteratuur gesteld wordt of een Gerard van Uden als Stichter kan worden aangemerkt, en welke van de drie of vier candidaten met die naam, niet meer te beantwoorden. Het is een tijd 1318-1558 die geen individuele stichters kent. Het is een ahistorische speurtocht. Relevant is of een Uden stam, als tribale verband kan worden aangewezent, zoals dat bij de Tolinc’s het geval is. Ik vermoed dat dat het geval is, Het gebouw van de Broederschap komt er dan – in letterlijke zin fundamenteel – heel anders uit te zien.

En hoe ontstaat bij mij zo’n motief? Een alternatief perspectief? Mijn directe betrokken-heid. Die Tolinc’s en Toelinck’s dat zijn de eersten van een lange reeks. Het zijn niet zomaar mijn verwanten, het is mijn eigen familie in rechte lijn, mijn bloedeigen stam, waarvan hier de wortels worden blootgelegd. Vandaar mijn dwingende behoefte om op mijn oude dag, mijn laatste snik, tot de voor mijn doen meest supreme act van Monumentenzorg over te gaan. Als een oude Afrikaanse boer, een Witmans; dat het zover met mij moest komen, het is niet anders. Het is mijn heilige Opdracht.

ℜℜℜℜℜ

 

De Middeleeuwse Stad

ℜℜℜℜℜ

De eerste fase van dit onderzoek is voor mij zeer tijdrovend. En vermoeiend. Het vraagt daaom een plaats in mijn Groot Memorieboek. Te raadplegen, in de eerste plaats voor mijzelf, maar ook voor de geleerde koppen die op verschillende plaatsen, en om zeer diverse redenen, met dit soort materiaal aan de slag zijn.

ℜℜℜℜℜ

Ik geef hieronder het bestand in zijn eerste staat van ordening. De letterlijke versie, maar door mij op orde gebracht in een chronologische volgorde met uitsluitend het jaar van intrede als uitgangspunt. Op zich al heel verhelderend. Het jaar van intrede wordt af en toe in de rekeningen vermeld, maar als het ontbreekt door mij ingeschat op basis van een wel beschikbaar overlijdensjaar. Zoals ik ook een ontbrekend overlijdensjaar heb ingeschat op basis van enkel een beschikbaar jaar van intrede.

De boekhouding van de Broederschap, dat biedt een mooie basis voor formele betrouw-baarheid. Intredegeld of doodsgeld. De meeste van mijn schattingen zal ik in een vervolg kunnen checken aan mijn eigen databestand. Mijn Oude Bossche Knarren project. De uitkomst daarvan is voor een volgende aflevering.

ℜℜℜℜℜ

De Teulings stam en de Broederschap, een thema met de potentie om zich te ontwikkelen tot een markante case study. Zo valt in het wel en wee van de Teulings-leden, pars pro toto, et wel en wee van de Broederschap als geheel, het ledenconglomeraat, te ontwaren. Scherper en preciezer soms dan een allesomvattende monografie.

ℜℜℜℜℜ

Ik heb mijn eerste ordening een onderscheiding in generaties toegevoegd. Als ik begin bij de datum die meestal wordt aangehouden als de formele oprichtingsdatum (daar valt veel op aan te merken) en de leeftijd van een generatie stel op 30 jaar (daar zijn hele goede redenen voor, waarover later), dan kom ik  uit – alleen voor de mannelijke leden – op een intrede van 0 Tolinc leden in Generatie I, 2 Tolinc- leden in Generatie II, 10 in Generatie III, 32 in Generatie IV,  34 in Generatie V, 48 in Generatie VI, 30 in Generatie VII,  11 in Generatie VIII, 2 In Generatie IX, en 0 in Generatie X. In 10 generaties van 0 naar 0. Het cijfer 0 speelt niet alleen in de wiskunde een allesbepalende rol.

ℜℜℜℜℜ

In die laatste periode, rond 1558 valt het overlijden van de Broederschap zoals wij die van oudsher kennen, De Reformatie slaat toe. Er komt een vervolg een wedergeboorte, maar op een geheel andere leest geschoeid. Van de Maagd Maria wordt voorgoed afscheid genomen. Er treden geheel andere beschermers aan. Beschermheren dus.

ℜℜℜℜℜ

De Middeleeuwse Stad

ℜℜℜℜℜ

Maar nu eerst de naakte feiten, door mij onveranderd gelaten, alle namen op jaar van intrede geordend. Doublures kunnen ontstaan, meestal doordat bij plotseling overlijden een doodschuld niet onmiddellijk wordt betaald, en dan nog een of twee termijnen door de naaste familie moet worden afgelost.

ℜℜℜℜℜ

Het beeld wordt ook wat anders als we ook de echtgenotes gaan meetellen. Dat ga ik nog wel doen.  Echtgenotes en dochters die als leden van de Broederschap worden genoteerd zijn er vanaf het eerste uur.

ℜℜℜℜℜ

Verificatie van de jaartallen in dit overzicht is goed mogelijk. De meeste van de genoemde leden kan ik goed thuisbrengen in mijn grote databestand. Opvallend is dan het geringe verschil tussen de volgende Teulings-lijst, waar ik regelmatig van schattingen gebruik heb moeten maken omdat of de geboortedatum of de overlijdensdatum niet in het ledenregister is geregistreerd.

ℜℜℜℜℜ

De zeer opvallende precisie heeft een goede reden. Het verwijst nadrukkelijk naar een enkele eeuwen lang gebruikelijk, ingeslepen, voorspelbaar gedragspatroon. Het voer van door de wol geverfde sociologen. Ook daarover meer, maar opnieuw, voor later.

ℜℜℜℜℜ

 

De Middeleeuwse Stad

ℜℜℜℜℜ

 • 1318    Jaar van oprichting
  • ***
 • Gen I 1318-1347
  • ***
 • Gen II 1348-1377
  • ***
  • 1352    maritus Tolinc (fiche 330) en
  • 1352    uxor Oede
  • ***
  • 1363    maritus Toelinc(s) en (fiche 825)
  • 1363    uxor Oede Toelincs wijf
   • in de 2e rekening wordt door Oede een achterstallige doodsschuld betaald
  • ***
 • Gen III Tolinc 1378-1407
  • ***
  • 1384    Wouter Tolinc vv Claes (fiche 4020)  1414/16
  • 1396    Aert Toelinx vv Goessen (fiche 2848)
  • ***
  • 1399    Aert Toelinc (fiche 29) en
  • 1399    Mechtelt Aert Toelinc(s) wijf
  • ***
  • 1400    Willem Toelinx (fiche 3400) en
  • 1400    Beatrisen van den Hesecker Willems wijf
  • ***
  • 1403    Aert Toelinc (fiche 663)
  • 1407    Dirc Toelincx vv Henric (fiche 3801)
  • ***
 • Gen IV Tolinc 1408-1437
  • ***
  • 1409    Rolof Tolinc vader van Beel (fiche 1947)
  • 1410    Wouter Tolinc vv Aleid (fiche 2266)
  • ***
  • 1411    Goessen Tolinc et (fiche 2960)
  • 1411    Aleyt Goessen Tolincs wijf
  • ***
  • 1411    Gijsbert Toelinc vv Wouter (fiche 3858)
  • 1412    Wouter Toelincxs vv Claes (fiche 2297)
  • 1414    Wouter Tolinc vv Claes (fiche 4020)
  • 1414    Goessen Tolinc vv Mechtelt (fiche 3787)
  • 1415    Dirc Toelinc vv Gysbert (fiche 4169)
  • 1415    Wouter Toelinc vv Claes (fiche 5014)
  • 1416    Wouter Toelincs vv Claes (fiche 5796)
  • ***
  • 1418    Arnoud Tolinc en (fiche 1745)
  • 1418    uxor Helwig
  • ***
  • 1419    Dirk Tolinc (fiche 2086)
  • 1419    Goessen Tolincx vv Willem (fiche 1353)
  • 1420    Dirck Toelincs vv Willem (fiche 4052)
  • 1423    Gijsbert Toelinc vv Jan (fiche 1423)
  • ***
  • 1424    Ghijsbrecht Toelincs (fiche 2280) en
  • 1424    Katelijn Ghijsbrecht Toelincs wijf
  • ***
  • 1426    Goeswijn Aert Toelinx (fiche 2848)
  • 1427    Henrick Toelinc (fiche 3012)
  • 1428    Dirck Toelinc tot Roesmalen (fiche 3455)
  • ***
  • 1430    Dirck Toelincx tot Roesmalen (fiche 4491) en
  • 1430    Agnes Dirck Toelincx wyf in Roesmalen
  • ***
  • 1439    Beel dv Rolof Toelinck  (fiche 1947)
  • 1440    Aleid dv Wouter (2266)
  • ***
  • 1422    Heyn Toelinck en (fiche 2332)
  • 1422    uxor Mechteld
  • ***
  • 1422    Eustaas Toelinck, gezworen broeder (fiche 1650)
  • 1422    niet genoemd bij van Dijck VV756
  • 1423    Henrick Toelincx vv Mechtelt (fiche 4257)
  • 1425    Ghysbert Toelinc vv Jan (fiche 170)
  • ***
  • 1430    Dirc Toelinx (fiche 3275) en
  • 1430    Margrieten Vuchts Dirc Toelinx wijf
  • ***
  • 1430    Ghysbert Toelincx vv Jan (fiche 4238)
  • 1437    Henric Dirc Toelincxs vv Katheryn, (fiche 3801)
  • 1437    Dirk vv Jan Roelof (fiche 2454c)
  • ***
 • Gen V Toelinck, 1438-1467
  • ***
  • 1440    Ghysbrecht Toelinck vv Gerit (fiche 7697)
  • 1440    Aleit Wouter Tolincs dochter (fiche 2266)
  • ***
  • 1442    Claes Wouter Toelincxs, in Roesmalen, (fiche 2297) en
  • 1442    Fy uxor
  • ***
  • 1442    Dirck Toelinx vv Ghysbert (fiche 1785)
  • 1443    Dirck Toelinc vv Wouter, knaep (fiche 3118)
  • 1444    Dirck Toelincs vv Wouter (fiche 3653)
  • 1444    Mechteld Goessen Tolinc(x) (fiche 3787)
  • ***
  • 1444    Wouter Gijsbert Toelinc en (fiche 3858)
  • 1444    Christina uxor
  • ***
  • 1444    Claes Wouter Toelincs, in Roesmalen, vv Jan en (fiche 4020)
  • 1444    Fyssie uxor
  • ***
  • 1445    Claes Wouter Toelincs soen, in Roesmalen, en (fiche 5014)
  • 1445    Fyssie uxor
  • ***
  • 1446    Claes Wouter Toelincs s. in Roesmalen (fiche 5796)
  • ***
  • 1445    Ghijsbrecht Toelinc die louwer en (fiche 3885)
  • 1445    Katelijn sijn wijf
   • Gijsbert Jan Toelinc x Kathelijn Gerit Engberts van den Heesacker (1415-1475), korencopers (graanhandel)
  • 1446    Gysbert Toelincs (fiche 5926)
  • 1446    Ghysbert Toelinck, brouwer (fiche 5621)
  • 1448    Theodericus vv Henricus (fiche 2247)
  • 1449    Willem Goessen Tolinc(s) (fiche 1353)
  • ***
  • 1450    Wouter Dirck Toelinc en (fiche 4052)
  • 1450    Oda uxor
  • ***
  • 1450    Theodericus de Oude en (fiche 953)
  • 1450    Agnes uxor
  • 1451    Beel Tolincx (fiche 1342)
  • 1453    Mechtelt Henrick Toelincx, beghyn (fiche 4257)
  • 1453    Jan Gijsbert Toelinc (fiche 4143)
  • 1455    Wilm Toelinc, meester (fiche 694)
  • 1455    Jan Ghysbert Toelinc soen vv Jan, fil.nat. (fiche 170)
  • 1455    Ghysbert Toelincxs vv Gherit (fiche 147)
  • 1456    Jan Tolincx vv Mechtelt (fiche 798)
  • 1458    Willem Toelinx vv Aert (fiche 5973)
  • 1460    Ghysbert Toelincx soen (fiche 4238)
  • 1463    Gysbert Toelinckx (fiche 4856)
  • 1466    Dirck Toelincks vv Henrick, tegen die Verwerstraet (fiche 2257)
  • 1466    Peter Toelincks vv Dirck (fiche 1289)
  • 1467    Katheryn Henrix Dircx Toelincxs (fiche 3801)
  • 1467    Peter Toelinc vv Ghysbert (fiche 2475)
  • 1467    Jan Dirk Toelinck vv Roelof (fiche 2454c)
  • 1467    Dirick vv Jan Roelof Toelinck (fiche 2372)
  • ***
  • 1468 Gen VI Toelinc 1468-1498
  • ***
  • 1469    Peter Toelinck ende (fiche 6099)
  • 1469    uxor
  • ***
  • 1469   Wouter Toelinx en (fiche 6066)
  • 1469    Oda, uxor
  • ***
  • 1470    Jan Toelinck (fiche 7906)
  • 1470    Frans Toelinc en (fiche 7665)
  • 1470    Beela Frans Toelincx wyff
  • ***
  • 1470    Gerit Toelinck Ghysbrechtss (fiche 7697)
  • 1471    Wouter Toelinx, Putstraet (fiche 754)
  • ***
  • 1471    Goesen Toelinx en (fiche 730)
  • 1471    Magriet Goesen Toelinx uxor, joffr.
  • ***
  • 1472    Ghysbert Dirck Toelinx’s (fiche 1785)
  • 1473    Wouter Dirck Toelincs soen h. Joerden Monix knaep (fiche 3118)
  • 1474    Jan Claes Wouter Toelincs (fiche 4020)
  • 1474    Wouter Dirck Toelincs soen (fiche 3653)
  • 1475    Derck Tolinc vv Henric (file 5043)
  • 1471    Ghisbert Tolinck vv Peter (fiche 606)
  • 1475    Henric Tolinc vv Engbert (fiche 4688)
  • 1475    Gysbert Toelincx Dircx (fiche 4196)
  • ***
  • 1475    Henric Derck Tolinc et  (fiche 5043)
  • 1475    uxor
  • 1476    Mr Frans Tolinc, gezworen broeder, rentmr Broederschap (fiche 899)
  • 1476    Henric vv Engbert Toelincx (fiche 292)
  • ***
  • 1478    Henricus Theodericus Tolinc, et (fiche 2247)
  • 1478    Lysbeth uxor
  • ***
  • 1485    Henrick Toelinc, et (fiche 2058
  • 1485    Lysbeth Henrick Toelincs huysvrouw
  • ***
  • 1481    Peter Toelinck noster confrater, gezworen broeder (fiche 4994)
  • 1483    Henric Toelinc vv Engbert (fiche 1196)
  • 1485    Jan Jan Ghysbert Toelinc natuerlic s. soen, (zv Jan, brouwer (fiche 170)
  • 1485    Gherit Ghysbert Toelincxs (fiche 147)
  • 1486    Mechtelt Tolinc dv Jan, beghyn (fiche 798)
  • 1487    Peter Toelinc, vv Wouter (fiche 4044)
  • 1487    Peter Toelinc, vv Ghysbert (fiche 4043)
  • 1486    Ghysbert Toelinck, cruysbroeder, gezworen broeder (fiche 3705)
  • ***
  • 1488    Aert Toelinx en (fiche 5979)
  • 1488    Heilwigen Aert Toelinx huysvrouw
  • ***
  • 1488    Aert Willem Toelinx en (fiche 5937)
  • 1488    Heilwich huysvrouw Aerts Willem Toelinx
  • ***
  • 1488    Wouter Toelinx, en (fiche 5562)
  • 1488    Johanna Wouter Toelinx huysvrouw
  • ***
  • 1489    Peter Toelinck vv Ghysbrecht (fiche 187)
  • 1489    Peter Toelinck vv Jan (Jan Peter kijnderen Toelinck) (fiche 180c)
  • 1489    Peter Toelinck vv Embert (Embert kijnderen Peter Toelinck) (fiche 179)
  • 1489    Peter Toelinck vv Derck (Derck kijnderen Peter Toelinck) (fiche 178)
  • ***
  • 1490    Gerit Toelinck vv Ghysbrecht (fiche 1303)
  • 1493    Peter Gysberten Toelinckx (fiche 4856)
  • 1494    Peter Toelinc vv Anna (fiche 5339)
  • 1495    Gerit Toelinck vv Ghijsbert (fiche 457)
  • 1496    Peter Toelinck vv Eymbert (fiche 809)
  • 1496    Henrick Dirck Toelincksz. tegen die Verwerstraet (fiche 1289)
  • 1496    Franciscus Toelinck, magister, frater juratus, (fiche 2236)
  • ***
  • 1496    Dirck Peter Toelinck en (fiche 1289)
  • 1496    Anna uxor van Dirck Peter Toelincksz
  • ***
  • 1497    Ghysbert Peter Toelincs zoen (fiche 2457)
  • 1497
  • ***
  • 1497    Roelof Toelinck vv Dirick (fiche 2394)
  • 1497    Jan Dirick Toelinck vv Roelof (fiche 2372)
  • 1497    Roelof Toelinck vv Jaspar (fiche 2318)
  • ^^^
  • Gen VII Toelinc, 1498-1527
  • ***
  • 1499    Wouter Toelinc, en (fiche.   )
  • 1499    Johanna Wouter Toelincs uxor
  • ***
  • 1501    Peter Ghisbert Tolinc, onssen gesvoren broer  (fiche 606)
  • 1502    Peter Toelinck vv Gijsbert (fiche 538)
  • 1502    Frans Toeling, meester, onssen ghesworen medebrueder
  • 1502    ende deecken van der bruederscappe (fiche 899)
  • 1503    Mechteldis Toelinx int lam, en haar diestmaagd  (fiche 3341)
  • 1503    Janna Willem Gerits filia in Heeswyck
  • 1505    Roeloff Toelincx vv Jaspar (fiche 63)
  • ***
  • 1505    Henric Derck Tolinc et (fiche 5043)
  • 1505    uxor Henric
  • ***
  • 1505    Engbert Henric Tolinc en (fiche 4688)
  • 1505    Janna, uxor Engbertus (fiche 4688)
  • ***
  • 1506    Engbert Henric Toelincx (fiche 292)
  • ***
  • 1507    Gysbrecht Toelincx en (fiche 688)
  • 1507    Aerken huysvrouwe Gysbrecht Toelincx
  • ***
  • 1508    Peter Toelinck vv Jan (fiche 410)
  • ***
  • 1513    Engbrecht Henric (fiche 1196)1513    Johanna uxor Engbrecht Toelinx Henricx soen
  • ***
  • 1513    Roeloff Toelincx vv Jan smollenaers Toelincx (fiche 292)
  • ***
  • 1516    Peter Toelinc, int Lam (fiche 373)
  • 1516    Alet Peter Toelincx int Lam
  • ***
  • 1517    Wouter Peter Toelinc (fiche 4044)
  • 1517    Ghysbert Peter Toelinc (fiche 4043)
  • ***
  • 1519    Ghysbrecht Peter Toelinck (fiche 187)
  • 1519    Katherina Ghysbrecht Peter Toelinck uxor
  • ***
  • 1519    Jan Peter Toelinck (Jan Peter kinderen Toelinck) (fiche 180c)
  • 1519    Embert Peter Toelinck (Embert kijnderen Peter Toelinck) (fiche 179)
  • 1519    Derck Peter Toelinck (Derck kijnderen Peter Toelinck) (fiche 178)
  • 1519    Frans Toelinck, meester, canonicus, niet als gezworene gen. (fiche 106)
  • 1520    Ghysbrecht Gerit Toelinck (fiche 1303)
  • 1524    Anna Peter Toelinc, dochter (fiche 5339)
  • 1525    Ghijsbert Gerit Toelinck (fiche 457)
  • ***
  • 1526    Eymbert Peter Toelinck ende (fiche 809)
  • 1526    Anne zijnder huysvrouw
  • ***
  • 1527    Roelof Jan Dirick Toelinc (fiche 2454c)
  • 1527    Roelof Jan Dirick Toelinck (fiche 2372)
  • ***
  • 1527    Dirick Roelof Toelinck z. ende (fiche 2394)
  • 1527    Adriana zijn huysv
  • ***
  • 1527    Jaspar Roelof Toelinck, heer, priester, tot Hintham, ende (fiche)
  • 1527    Ariaen zijn huysvr.
  • ***
 • Gen VIII Tolinc 1528-1558
  • 1530    Goessen Toelinck, onse geswoiren medebroder (fiche 190)
  • 1530    Goessen Toelincx (fiche 293)
  • 1530    Dirck Toelinck, lakencoper aen de Merct (fiche 160)
  • 1532    Gijsbert Peter Toelinck vv Anna (fiche 538)
  • 1535    Jaspar Roelof Toelincx (fiche 63)
  • ***
  • 1538    Jan Peter Toelinck (fiche 410)
  • 1538    Anna Henricx die Hout weduwe Jans Toelinck Peterss
  • ***
  • 1539    nn Toelinck ev Margriet (fiche    )
  • 1543    Dirck Toelinck vv Hanricxken (fiche 345)
  • 1543    Jan Roeloff Toelincx, smollenaers (fiche 422)
  • ***
  • 1544    Diercx Toelincx en (fiche 1356)
  • 1544    Margriet Wouters van Lith dochter huysvrouwe Diercx Toelincx
  • ***
  • 1551    Dieric(x) Tolinc(x) vv Jenneken (fiche 2183)
  • 1562    Anna dochter Gijsbert Peter Toelinck (fiche 538)
  • ***
 • 1558    Gen IX Tolinc 1558-1581

  • ***
  • 1573    Hanricxken dochter Dirck Toelinck (fiche 345)
  • ***
  • 1576    Albert Toolinck in de Drye Stockvisschen en (fiche 24)
  • 1576    Meriken uxor Albert
  • ***
  • 1576    Albert Toolinck in de Drye Stockvisschen en (fiche 24)
  • 1576    Meriken uxor Albert
  • ***
  • 1581    Jenneken Diericx Tolincx (fiche 2831)
  • ***
  • 1588 Gen X
  • ***

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.